logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Służby BHP

Służby BHP

SŁUŻBY BHP

KONTAKT

KIEROWNIK: tel. 261 660 139 oraz 785 550 913 

PRACOWNICY: tel. 261 660 728 

e-mail: bhp@4wsk.pl

KADRA

Kierownik Sekcji, główny specjalista ds. BHP – mgr  Henryk Lisowski

Starszy specjalista ds. BHP – inż. Natalia Mosorka

Specjalista ds. BHP – mgr Anna Poręba

Specjalista ds. BHP – mgr inż. Damian Dworakowski

Do ważniejszych zadań służby bhp w szpitalu należy:

 • sporządzanie i przedstawianie kierownikowi zakładu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie kierownika zakładu o stwierdzonych za­grożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania
 • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i prze­pisów bhp
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pod kątem przedstawiania propozycji rozwiązań poprawiających stan bhp
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych i przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych itp. mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych procesach produkcyjnych
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymogów ergonomii na stanowisku pracy
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy

 

Służba bhp w szpitalu jest uprawniona do:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszyst­kich stanowiskach pracy,
 • występowania do kierowników komórek organizacyjnych z zale­ceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości za­wodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowania do kierownika z wnioskiem o nagradzanie pra­cowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowania do kierownika o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządze­nia technicznego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 • wnioskowania do kierownika o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, jego części lub w zagrożonym obiekcie, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.
Skip to content