logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. „Klauzula informacyjna dla pacjentów 4. WSzKzP SPZOZ”

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, reprezentowany przez Komendanta, z  siedzibą przy ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, (dalej „Administrator”).

2.  Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
do celów profilaktyki zdrowotnej, a także do badań naukowych, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. na cele dydaktyczne, na cele związane z udziałem w badaniach klinicznych lub inne.

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe, w tym w szczególności, dane dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, zwanym „RODO”.

3a. Administrator jest jednostką uprawnioną do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego – przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ww. osoby mogą uczestniczyć, bądź być obecne w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

5a. W przypadku wyrażenia zgody przez pacjenta na udział w badaniu klinicznym (naukowym) Szpital udostępni dane osobowe pacjenta sponsorowi oraz badaczowi.

6. Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Administrator nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

7. Administrator  może powierzyć w swoim imieniu, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.

Do celów badań naukowych Administrator współadministruje spseudonimizowanymi danymi z podmiotami mającymi swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz USA – na podstawie umów zawartych na piśmie i przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Ogólne warunki uzgodnień pomiędzy Współadministratorami mogą być udostępniona podmiotom uprawnionym na ich prośbę.

Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji  umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

12. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

13.  Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

14.  Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i praw nieuzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

15. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – na adres poczty elektronicznej: abi@4wsk.pl – lub tel. 261 660 810.

Skip to content