logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pełnomocnik komendanta

Pełnomocnik komendanta

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA DS. PACJENTA

Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjenta

mgr Katarzyna Żytniewska

Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjenta zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówce, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w ramach 4.WSzKzP SPZOZ.

Główne zadania Pełnomocnika:

 • Monitorowanie przestrzegania praw pacjenta
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od pacjentów 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w zakresie przestrzegania praw pacjenta
 • Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją praw pacjenta
 • Służenie pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w Szpitalu
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta
 • Współpraca z Rzecznikami: Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
 • Współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta

Skargi i wnioski

Skargę lub wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie w imieniu własnym, innych osób, a także w interesie społecznym. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta. Skargi i wnioski bez podpisu nie będą rozpatrywane.

Skargi i wnioski dotyczące praw pacjenta oraz udzielanych świadczeń w imieniu komendanta 4. WSzKzP SPZOZ przyjmuje:

 • Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjenta – od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.30, pokój 01102 / hol główny szpitala /, tel/fax:  261 660 033; prawapacjenta@4wsk.pl

W sprawach skarg, wniosków i petycji:

 • Komendant Szpitala przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty w sekretariacie – pokój nr 01081 lub telefonicznie pod nr. 261 660 321.
 • Zastępca Komendanta ds. lecznictwa szpitalnego (w imieniu Komendanta) – w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty w sekretariacie lub telefonicznie pod nr. 261 660 204. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia odbywają się w kolejnym dniu roboczym.

Ubezpieczony może również zwrócić się do dolnośląskiego oddziału NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/skargi-i-wnioski/

Pozostałe przydatne adresy: 

 • Rzecznik praw pacjenta: Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46,  01-171 Warszawa. Ogólnopolska bezpłatna infolinia  800 190 590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.

        Przyjęcia interesantów w Biurze: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/

 • Jeśli skarga dotyczy braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej , popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki i położnej, pacjent może się zwrócić także do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 • Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania (finansowego zadośćuczynienia) należy kierować do dyrektora placówki służby zdrowia, którą pacjent uznaje za winną wyrządzenia szkody oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę.
Skip to content