logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 23_2023-fizyk medyczny

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 23_2023-fizyk medyczny

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 23_2023-fizyk medyczny

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1285, z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach umowy zlecenia nr 23/2023

1. Termin złożenie ofert    – 18.12.2023 r. do godziny 11.00
2. Miejsce złożenia ofert    –

Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w
zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

3. Przedmiot konkursu    –  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy zlecenia we wskazanym  Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w  następującym zakresie:

ZAKRES 1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia czynności fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej oraz w innym miejscu w Siedzibie wskazanym przez Zleceniodawcę w 4WSzKzP SPZOZ (min 50 godz, max. 80 godz)– 1 fizyk

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

Zakres 1                        od dnia 01.01.2024 r. do dnia 28.02.2025 r.
5. Otwarcie ofert: 18.12.2023r. godz. 12:00  w Dziale Kadr pok. 19 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 19.12.2023r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

Skip to content