logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej
nr 47/2020

1. Termin składania ofert     – 13.01.2021r.. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert     –  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu     –  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej na odcinku chirurgicznym ( w tym dyżur łączony ) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSzKzP SPZOZ (min. 48 godz. w miesiącu, max. 200 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 2) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę z chirurgii ogólnej na odcinku chirurgicznym ( w tym dyżur łączony ) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSzKzP SPZOZ (min. 48 godz. w miesiącu, max. 200 godz. w miesiącu) – 2 lekarzy specjalista

ZAKRES 3) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza w trakcie specjalizacji z interny na odcinku internistycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSzKzP SPZOZ (min. 48 godz. w miesiącu, max. 200 godz. w miesiącu) – 1 lekarz

ZAKRES 4) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza w trakcie specjalizacji z neurologii w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów w 4WSzKzP SPZOZ (max. 200 godz. w miesiącu za dyżury i 200 godz max. w czasie pozadyżurowym) – 1 lekarz

ZAKRES 5) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów w 4WSzKzP SPZOZ (max. 200 godz. w miesiącu za dyżury i 200 godz max. w czasie pozadyżurowym) – 6 lekarzy specjalistów

ZAKRES 6) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów oraz w Poradnii Neurologicznej(program lekowy)w 4WSzKzP SPZOZ (max. 220 godz. w miesiącu za dyżury i 220 godz max. w czasie pozadyżurowym) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 7) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Poradni Anestezjologicznej w  4WSzKzP SPZOZ (dyżury oraz max 100 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji

ZAKRES 8) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Poradni Anestezjologicznej w  4WSzKzP SPZOZ (dyżury oraz max 140 godz. pozadyżurowych w miesiącu – 3 lekarzy specjalistów

ZAKRES 9) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Poradni Anestezjologicznej w  4WSzKzP SPZOZ (dyżury oraz max 100 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji

ZAKRES 10) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w  4WSzKzP SPZOZ (dyżury oraz max 140 godz. pozadyżurowych w miesiącu – 1 lekarz  specjalista)

ZAKRES 11) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w  4WSzKzP SPZOZ (min 32 godziny dyżurów w miesiącu) – 2 lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji

ZAKRES 12) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów przez lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu urologii w Klinicznym Oddziale Urologicznym oraz pełnienie dyżurów w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej  w  4WSzKzP SPZOZ (min. 16 godz.25 min , max 120 godz. w miesiącu) – 1 lekarz w trakcie specjalizacji

ZAKRES 13) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu urologii w Klinicznym Oddziale Urologicznym oraz pełnienie dyżurów w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej  w  4WSzKzP SPZOZ (max. 120 godz. w miesiącu za dyżury i 220 godz max. w czasie pozadyżurowym) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 14) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów  medycznych przez lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych na odcinku internistycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSzKzP SPZOZ (min. 48 godz. w miesiącu, max. 200 godz. w miesiącu) – 1 lekarz w trakcie specjalizacji

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

zakres 1,2,3,13, 14                                od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.01.2023r.

zakres 4,5,6,7,8,9,10,11,12                  od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.01.2022r.

5. Otwarcie ofert: 13.01.2021r. godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 21.01.2021r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

Pliki do pobrania

Skip to content